Waci Bible Translation Project

Abɔrɔyi, bɛtɛ bahide, yɛ baya bahide, yɛ bɔcɔbɔ bahide, yɛ banabɔ bahide, yɛ banyi bahide, basa yɛ bɛcɛ giwi gatasa bi wutusuwɔ kini, bɔwɔ ruza nɔmɔ, ba waiwo bɔwɔ gakũwã yi bɔwɔ gahukpayi, kusu giwi gɛshiyɛ bi mɛtɛ bazaba yɛ ga hukpa yi. Giwi gɛshiyɛ bɔcɔbɔ bahide bahubɔ bawi gihɔ̃rɔ̃hɔ̃ kusu bada hukpa basa gbica gijĩ hɛhiya kusu kɔsũ otu wubɔgɔ gihɔgɔ bahukpa yi yɛ giya ihiya, gi ani gi bada gaha kusu giwi gɛshiyɛ bahu gaha bɛsɛri gizɔgɔ wuyi gihica giwi gɛshiyɛ bi yɛ bada bahukpa yi kusu mɛtɛ bɛdɛr ugun uTɛgashi aha gũwã gɔrɔgɔ gima kpai ginuwã, uhiya ahide awi gɛshiyɛ bahu gatũwã gahĩrã shi gagirga kɔwarusũ gi kũ arag giba yɛbi bada bɛyiyi banyi gɛshiyi. Bagũ ruza Tɛgashi ahukpayi idɔyi, ahũwã anyuba gahisayi gihɔrɔm, bahisa uhiya iwã iti irikpũ ihu bɛkping HH Dr Daniyan J Dantoro 08077926349 uhiya bandir ga ana gahĩrã wuyi Tɛgashi yɛsɛb ihide waci Victor Makama 08064726436.

Basa nyuba gabigi rusatan ruhu ita iribãrĩcb (web): http://waci.ngbible.com

Welcome to the website of the Waci Bible Translation Project!  The goal of this site is to inform interested parties about what is happening in the project and to make the latest consultant checked Scriptures available to all with web access.

The project has been on hold for some years, but in 2018 we are exploring restarting the project. The translators need enthusiastic support and interest from the community in order to make good progress.

To view or download the Resurrection story in the Waci language, simply click on the uNuka 24 tab found next to the Home tab inside the bottom left corner of the picture above. The text of the story will appear on your screen. Just above the text are two options for downloading the story. One is individual PDF pages and the other is a reproducible booklet. To make a booklet, download the booklet PDF, print the two double page PDFs, one on on each side of an A4 sheet of paper. Fold the paper and you have a booklet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *