Ɔvɔng yɛ sɛb Waci

Abɔrɔyi basa yɛ bɛcɛ, barakpũ yɛ banyu bãrĩ, bara bɔsɔ bɔwɔ ruza itɔmi, awi hide bandir gha ana gahĩrã uTɛgashi yɛ sɛb hide, abazar bawi ga gũwã gɔrɔgɔ yɛ ebin ahide giwi gakpai? Abazar ɔvɔng yini gitɔ tugɔ rusatã ruhu ita ribãrĩ, sawi ɔvɔng isɛb ahiyɔ unyi hude ahari, wanu uYakubu unyi gɛrɛ ba rapicimba iwã ahari, abɔrɔyi ikpũ ndira hũwã awiya wuvɔng wuhũwã ahari yɛ sɛb kusu giwi gɛshiyɛ bi bada bahicayi ɔvɔngɔ. Gitɛri gagbica ba bahariyi yɛ gigũ giyiye anasara hide gɔzɔgɔ gituhɛ rusatã ruhide ruhu waci, ɔvɔng ahide gita wiya yɔ awi ana giwiyahɛ 1. uYakubu ange yɛ 2. uYakubu gigbica yɛ 3. uYakubu gajĩrã kakuru yɛ 4. uYakubu wuzã wuruha.

Abazar ba waiwo bagũ ruza, unɔm uhukpa yi idoyi.

 1. uYakubu Ange: uYakubu Ange
 2. uYakubu Gigbica: uYakubu Gigbica
 3. uYakubu gajĩrã kakuru: uYakubu Gajĩrã Kakuru
 4. uYakubu Wuzã: uYakubu Wuzã

2 Responses to Ɔvɔng yɛ sɛb Waci

 1. Akuso Benedict Babangida says:

  Am so glad when i was on net one faithful day and i saw this Bible translation in koro language, may the god Almighty continue to strengthen you and give you wisdom and understanding to work in His vineyard in Jesus name.
  What i will like you to do is to educate the young one with this knowledge in order to make this work move to higher level.
  May God bless you all.

  yours faithfully servant
  Akuso Benedict Babangida
  from Kabara

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *